Moje nabídka školám

Semináře pro učitele jsou zážitkové a jsou v nich prezentována základní východiska předkládaných konceptů.

Cílem je nabídnout učitelů skrze vlastní prožitek potvrzení nebo změnu postojů v daném tématu a také inspiraci pro vlastní praxi.

Část seminářů vychází z technik specifické primární prevence sociálně patologických jevů (drogy, agrese, šikana), další část se zaměřuje na prevenci vyhoření a poslední skupina seminářů je orientována na systémové souvislosti školních obtíží (osobnost učitele, hierarchie ve škole a třídě, vztahy v týmu, dynamika třídního kolektivu atd.).

Máte-li zájem o kterýkoli z programů či jen o více informací, kontaktujte mě.

Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 2

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:
Seminář je pokračováním semináře „Co dělat, když se na škole objeví drogový problém 1“. Hlavním vzdělávacím záměrem je upevnit znalosti a dovednosti z prvního semináře, naučit se v týmu řešit vlastní drogové kasuistiky a v pracovní dílně vytvořit doporučení pro doplnění školního řádu o drogovou problematiku. Důraz bude rovněž kladen na prevenci vyhoření. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí, práce ve skupinách a prožitkové techniky. [read more=“Více…“ less=“…méně“]Forma práce:
Seminář je koncipován jako intenzívní dvoudenní program pro učitele ZŠ, SŠ SOŚ a SOU, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky a studenty, kteří již absolvovali seminář Co dělat, když 1. Program je rozdělen do sedmi 1,5 hodinových bloků, což obnáší celkem 14 výukových hodin.

Cíl:
1. Modelové řešení konkrétních případů + algoritmy
2. Uvědomění si vlastních vnitřních hranic a exkurze do vlastních motivů
3. Stanovit priority školy v řešení drogového problému
4. Vzájemná podpora při řešení drogových problémů
5. Prevence vyhoření
6. Práce s tématy účastníků kurzu

[/read]

Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 3

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:
Seminář je pokračováním semináře „Co dělat, když se na škole objeví drogový problém 2“. Hlavním vzdělávacím záměrem je upevnit znalosti a dovednosti z druhého semináře, podpořit prostřednictvím práce v týmu vlastní kompetence řešit drogové kasuistiky, představit další formy práce s „problémem“ a v pracovní dílně se zabývat systémovým rozměrem drogového problému. Důraz bude rovněž kladen na prevenci vyhoření. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí, práce ve skupinách a prožitkové techniky. [read more=“Více…“ less=“…méně“]Forma práce:
Seminář je koncipován jako intenzívní dvoudenní program pro učitele ZŠ, SŠ SOŚ a SOU, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky a studenty, kteří již absolvovali seminář Co dělat, když 2. Program je rozdělen do sedmi 1,5 hodinových bloků, což obnáší celkem 14 výukových hodin.

Cíl:
1. Vytvořit bezpečný prostor pro setkání nad společnou tematikou
2. Modelové řešení konkrétních případů + algoritmy
3. Prevence vyhoření
4. Vzájemná podpora při řešení drogových problémů
5. Nabídnout účastníkům další možnosti profesionálního a osobnostního růstu
6. Novinky v drogové problematice – trendy

[/read]

Jak zacházet s agresí ve školním prostředí – 2

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Seminář svým obsahem navazuje na seminář „Jak zacházet s agresí…1“. Záměrem je upevnit získané znalosti a dovednosti z prvního semináře, rozšířit informace o tématu „agresivita“ zejména o téma „agrese ve skupině“ (hierarchie rolí), ukázat dynamiku sil podílejících se na jejím vzniku a rozvoji. Velký důraz bude položen na prezentaci a modelové řešení příkladů z učitelské praxe. Seminář zahrnuje teoretické části a praktický nácvik. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí a prožitkové techniky. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Cíl:
1. Nabídnout prostor pro výměnu zkušeností a sdílení
2. Zprostředkovat náhled na faktory podporující vznik a rozvoj agrese
3. Prostřednictvím řešení modelových situací představit způsob práce, jak zacházet s agresí ve školním prostředí
4. Podpořit účastníky v jejich profesionální kompetenci
5. Přispět k prevenci syndromu vyhoření

Forma práce: Seminář je sestaven ze čtyř 1,5 hodinových bloků, což obnáší celkem 8 výukových hodin. Je určen pro učitele ZŠ, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky, kteří absolvovali seminář „Jak zacházet s agresí ve školním prostředí – I“ a kteří cítí potřebu si svoje znalosti a dovednosti doplnit nebo upevnit.

[/read]

Jak zacházet s agresí ve školním prostředí – 1

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Záměrem semináře je poskytnout prohlubující informace o agresivitě, o jejich zdrojích a ukázat, jak je možné k ní ve školním prostředí produktivně přistupovat. Seminář se bude také zabývat pocitem bezmoci v kontextu práce učitele. Seminář zahrnuje teoretické části a praktický nácvik. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí, přednáška a prožitkové techniky. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Forma:
Jednodenní seminář s teoretickými bloky a zážitkovými technikami v rozsahu tří 1,5 hodinových bloků, což obnáší 6 výukových hodin. Je určený pro kolektiv učitelů jedné školy nebo pro zájemce z různých škol a funkcí. Seminář realizují dva lektoři.

Cíl:
1. Ukázat agresivitu jako způsob komunikace
2. Nabídnout „POZORNOST“ jako způsob práce s agresivitou u žáků, rodičů, u sebe i u dalších zainteresovaných osob
3. Uvědomit si vlastní limity
4. Doplnit znalosti účastníků o nové pohledy a některé další souvislosti

[/read]

Jeden den o drogové problematice

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Obsahem jednodenního semináře je poskytnout účastníkům základní, pravdivé a úplné informace o drogách, jejich rozdělení a účincích, o závislosti a jejích projevech nejen ve školním prostředí. Dále budou představeny úkoly vyplývající z pokynů MŠMT a v této souvislosti hranice a kompetence školy i hranice a kompetence jednotlivých učitelů. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Forma:
Jednodenní seminář s teoretickými bloky a zážitkovými technikami v rozsahu tří 1,5 hodinových bloků, což obnáší 6 výukových hodin. Je určený pro kolektiv učitelů jedné školy nebo pro zájemce z různých škol a funkcí. Seminář realizuje jeden lektor.

Cíl:
1. Poskytnout základní přehled zneužívaných drog a jejich účinků
2. Předat informace o závislosti jako chorobě –pomoc- záchrana
3. představit efektivní strategie a úkoly protidrogové politiky školy vyplývající z pokynů MŠMT
4. Nastartování jednotného protidrogového působení učitelů školy
5. Nabídnout odborné kontakty a další vzdělávání v této oblasti v rámci profesního i osobnostního rozvoje

Seminář je možné objednat pro jednu školu. cena: 4.500 Kč

[/read]

Kurz o drogové problematice pro ředitele škol

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

 Základním záměrem 3 denního pobytového kurzu je předat pravdivé a úplné informace o drogách, jejich historii, rozdělení a účincích, o závislosti a jejích projevech. Představit účinný přístup k drogové problematice v obecných zákonitostech, nabídnout systémový pohled při řešení drogového problému na škole – tj. drogová politika školy a úloha ředitele v ní. Účastníci také získají náměty, jak zacházet s nedůvěrou a zároveň získají kontakty na odborná pracoviště a zařízení. Program bude realizován v blocích.Do metod práce tohoto kurzu patří práce ve skupinách, řízené besedy, přednášky, klubové aktivity a zážitkové techniky. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Forma práce:
Seminář je koncipován jako pobytový intenzívní třídenní zážitkový program v rozsahu dvanácti 1,5 hodinových bloků, což obnáší 24 výukových hodin. Seminář je určen pro ředitele.

Cíl:
1. Zprostředkovat základní znalosti o drogách a jejich účinku
2. Poskytnout informace o zákonitostech projevů závislosti
3. Zprostředkovat osobní zážitek a nabídnout osobnostní a profesionální růst
4. Představit způsoby řešení drogového problému na škole
5. Diskuse na téma: „Drogová problematika na školách z pohledu ředitele školy“
6. Pracovat s tématy účastníků kurzu
7. Založit důvěru pro spolupráci s odborníky

[/read]

Prevence stresu a zvládání náročných situací na škole

 Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Seminář nabízí prostor pracovat s náročnými školními situacemi tak, aby nevytvářeli stresové prostředí. Obsahem také bude práce se samotným stresem nebo stresory, budou nabídnuty techniky pro zvládání stresu. Program bude realizován v blocích, kde budou kombinovány prožitkové a klubové techniky, práce ve skupinách, přehrávání rolí a diskuze. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Cíl:

1. Vytvořit podporující atmosféru pro sdílení¨
2. Získat informace o stresu a  stresorech
3. Kontakt a práce s vlastními stresory
4. Představení náročných školních situací
5. Odreagování a zábava jako prevence
6. Zprostředkovat osobní zážitek

Forma práce: Seminář je koncipován jako dvoudenní zážitkový program a je rozdělen do sedmi 1,5 hodinových bloků, což obnáší 14 výukových hodin. Program je určen pro učitele ZŠ, SŠ, SOŚ a SOU, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky.

[/read]

Prevence vyhoření a duševní hygiena

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Seminář je svým základním zaměřením koncipován jako prevence vyhoření s důrazem na posílení nebo nalezení síly a energie pro náročnou práci učitele. Program bude realizován v blocích, kde budou kombinovány prožitkové techniky, práce ve skupinách, klubové aktivity a prvky arteterapie, muzikoterapie a práce s tělem. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Forma:
Forma práce: Seminář je koncipován jako dvoudenní zážitkový program a je rozdělen do sedmi 1,5 hodinových bloků, což obnáší 14 výukových hodin. Program je určen pro učitele ZŠ, SŠ, SOŚ a SOU, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky, studenty nebo jiné zájemce, kteří cítí potřebu nabytí a mají odvahu investovat.

Cíl:
1. Vytvořit podporující atmosféru pro sdílení
2. Zprostředkovat osobní zážitek
3. Rozvoj emoční inteligence
4. Podpora tvořivosti účastníků
5. Odreagování a zábava
6. Prevence vyhoření
7. Ukázka zážitkových technik a klubových aktivit

[/read]

Rozvoj psychosociálních dovedností a duševní hygiena

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: 

Účastníci semináře se seznámí s metodou Focusing, která učí člověka orientovat pozornost na odraz životních situací v tělesném prožívání, učí ho pracovat s pocity tak, aby dovedl pomoci sobě i druhým. Účastníci kurzu se seznámení s teorií, prakticky si pod vedením (provázením) lektorů osvojí metodu práce s vlastními pocity tak, aby ji mohli využívat ve školní práci jako jeden ze způsobů komunikace v zátěžových situacích a v běžném životě jako součást duševní hygieny a prevence vyhoření. Seminář bude realizován v blocích, kde budou kombinovány metody, přednášky, prožitkové techniky, práce ve skupinách a nácvik. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Forma práce:
Seminář je koncipován jako intenzivní program pro učitele ZŠ, SŠ SOŚ a SOU, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky a studenty. K praktickému nácviku se frekventanti rozdělují do skupin po 4 – 6 lidech. Podle počtu skupin je pro výcvik nutné zajistit příslušný počet místností a lektorů. Délka kurzu je 24 hodin – intenzivně nejméně tři dny.

Cíl:
1. Představit metodu Focusing jako formu komunikace
2. Vytvořit atmosféru důvěry a sdílení
3. Nabídnout používání metody v práci učitele
2. Prevence vyhoření
5. Podpora profesionální kompetence

[/read]

Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi

3 x 2 dny pro učitele – Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi.

Seminář je pojatý jako výcvikový program pro učitele, vychovatele a další pracovníky všech stupňů škol. Vychází z metody práce se systémy a s konstelacemi.

Obsah jednotlivých modulů:
1. Dynamika sil působících ve výchovně vzdělávacím procesu; rodinná situace žáka a její vliv na výchovně vzdělávací proces.
2. Zdroje a limity vyplývající z role učitele; podpora a rozvoj osobnosti učitele.
3. Hierarchie vztahů na škole; zakotvení v profesionální roli. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Seminář je koncipován jako tréninkový program pro učitele, kteří usilují o osobnostní a profesní růst. Na modelových i konkrétních situacích  ukážeme, jak rodinná situace žáka ovlivňuje dění ve třídě a škole, představíme vliv osobnosti učitele na dění ve škole a důležitost hierarchie vztahů mezi kolegy, vedením školy – rovnováhu v systému. Program je také  koncipován  jako prevence vyhoření se supervizními prvky. Součástí každého setkání bude prostor pro komunitní věci, relaxaci a klubové aktivity. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou a tématy účastníků. Každý dvoudenní modul obsahuje kombinaci metod přednášky, prožitkové techniky, práce ve skupinách, nácvik rolí, práce se skupinovou dynamikou.

Cíl:

1. Nabídnout pohled na zdroj spokojenosti i nespokojenosti v souvislosti s prací učitele.
2. Ukázat působení sil ve vztahové dynamice mezi učiteli, žáky vedením a rodiči.
3. Nastartovat změny podporující pracovní i osobní spokojenost učitele.
4. Prevence vyhoření
5. Práce s tématy účastníků

Forma práce:

Program je rozvržen do tří dvoudenních modulů. V každém modulu je 8 bloků v délce 1,5 hodiny. To představuje celkem 48 výukových hodin.

Vzdělávací akce je určena především učitelům ZŠ, SOŠ, gymnázií a speciálních škol. Je určena i dalším pedagogickým pracovníkům nebo studentům. Počet  účastníků je 15 – 24. Podmínkou udělení Osvědčení je absolvování celého programu, celkem 48 výukových hodin.

[/read]

Sebeobrana osobnosti učitele v prostředí školní agrese

Východiska:

Šikana a agrese jsou závažným sociálně patologickým jevem a problémem na všech školách. Řešení je vždy obtížné, velmi často je nutné zapojit i osoby a instituce mimo školu. Existují metodické pokyny, každodenní praxe však přináší mnoho nových otázek. Je výhodné přijímat opatření, která mění konfliktní strukturu vztahů na hluboké úrovni. Pochopením procesů vzniku a rozvoje agrese a šikany ve třídě nebo na škole lze snáze předcházet nebo nalézat uspokojivá řešení tak, aby agresor –agresoři i jejich oběti mohli pokračovat vedle sebe ve výchovně vzdělávacím procesu a současně aby se zamezilo v pokračování násilí. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:
Obsahem jednodenního semináře je na modelových situacích a konkrétních kasuistikách účastníků semináře ukázat dynamiku procesu agrese a šikany ve třídě. Na základě toho pak také nabídne produktivní řešení. Pro realizaci záměrů budou využity zážitkové techniky, přehrávání rolí – modelové situace, přednáška s diskusí. Důležité je, aby účastníci semináře přinesli s sebou konkrétní případy a byli ochotni s nimi pracovat.

Forma:
Seminář je koncipován jako jednodenní zážitkový program a je rozdělen do tří 1,5 hodinových bloků, což obnáší 6 výukových hodin. Program je určen pro učitele ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU, vychovatele, mistry odborné výchovy, výchovné poradce, metodiky prevence, pracovníky PPP nebo SVP a další pedagogické pracovníky a studenty. Je určen také pro kolektiv učitelů jedné školy.

Cíl:
1. Ukázat systémové souvislosti vzniku agrese a šikany ve škole
2. Hledání produktivních řešení prezentovaných kasuistik
3. Vytvořit podporující atmosféru pro sdílení
4. Zprostředkovat osobní zážitek a vhled

[/read]

Seminář pro učitele základních škol druhého stupně o agresivitě, sexualitě a komunikaci ve školním prostředí

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Záměrem semináře je předat základní informace o tématech agresivita a bezmoc, sexualita, zneužívané a týrané dítě a uspokojivá komunikace, doplnit znalosti účastníků o nové pohledy a některé další souvislosti a podpořit tak profesionální kompetence učitelů. Seminář zahrnuje teoretické části a praktický nácvik. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí, práce ve skupinách a prožitkové techniky.
[read more=“Více…“ less=“…méně“]

Forma práce:
Seminář je sestaven ze 3 na sebe navazujících jednodenních setkání – Agresivita, Sexualita, Komunikace. Jsou to relativně samostatné semináře. Každý ze tří seminářů je rozdělen do tří 1,5 hodinových bloků, což obnáší celkem 6 výukových hodin – celkově 18 hodin. Je určen pro učitele ZŠ, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky, kteří potřebují svoje znalosti doplnit či osvěžit. Seminář je možné realizovat jako intenzivní dvoudenní program nebo také jako jednotlivé jednodenní programy daného tématu.

Cíl:
1. Ukázat agresivitu jako způsob komunikace
2. Nabídnout „POZORNOST“ jako způsob práce s agresivitou u žáků, rodičů i u sebe
3. Uvědomit si vlastní limity při práci se sexuálními tématy ( sexuální zneužívání, bezpečný sex)
4. Získat praktické vědomosti a dovednosti v tématech zneužívané dítě, týrání, zanedbávání, syndrom CAN
5. Prohloubit umění komunikace formou praktického nácviku v tématech práce s pláčem, panika, sexualita a komunikace obecně
6. Představit vybrané techniky duševní hygieny pro učitele.

[/read]

Systémové souvislosti romské problematiky – Prevence vztahových konfliktů na škole v národním a kulturním kontextu

Seminář prostřednictvím metody práce se systémy nabídne pohled na proces integrace Romů a dalších menšin ve společnosti, ukáže na vliv „pozitivní diskriminace Romů“ pro rovnováhu ve společenském systému a v systému školy. Představí, jak národní a kulturní kontext ovlivňuje dynamiku sociálně patologických jevů ve třídě, škole nebo v zařízení. Na modelových i konkrétních situacích ukážeme, kde se v oblasti sociálně patologických jevů projevuje vliv rozdílných hodnot a kde se jedná o zástupný problém. Program je také koncipován jako prevence vyhoření se supervizními prvky. Pro realizaci záměrů budou využity zážitkové techniky, přehrávání rolí – modelové situace, přednáška s diskusí. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou a tématy účastníků. Doporučujeme, aby si účastníci přinesli s sebou konkrétní příklady s touto problematikou. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Forma:
Seminář je koncipován jako jednodenní zážitkový program a je rozdělen do tří 1,5 hodinových bloků, což obnáší 6 výukových hodin. Program je určen pro učitele ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU, vychovatele, mistry odborné výchovy, výchovné poradce, metodiky prevence, pracovníky PPP nebo SVP a další pedagogické pracovníky a studenty.

Cíl:
1. Poskytnou informace o systémových souvislostech řešení romské problematiky ve společnosti a na škole
2. Vytvořit podporující atmosféru pro sdílení
3. Zprostředkovat osobní zážitek a vhled
4. Motivace ke změně postojů
5. Nastartovat potřebu dalšího profesního růstu
6. Práce s tématy účastníků

[/read]

Systémové souvislosti školních potíží dětí – 1

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: 

Obsahem jednodenního semináře je představení východisek metody práce se systémy, jak se jednotlivé prvky systému a případně i systémy ovlivňují a jaká je hierarchie v systémech – vše se zaměřením na školní problematiku a s důrazem na roli učitele ve vztahu učitel-rodič-žák. Dále bude ukázaná práce s typickými vybranými situacemi na škole, a to v obecné rovině problému. Program je také koncipován jako prevence vyhoření se supervizními prvky. Pro realizaci záměrů budou využity zážitkové techniky, přehrávání rolí – modelové situace, přednáška s diskusí. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou a tématy účastníků. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Forma:
Seminář je koncipován jako jednodenní zážitkový program a je rozdělen do tří 1,5 hodinových bloků, což obnáší 6 výukových hodin. Program je určen pro učitele ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU, vychovatele, mistry odborné výchovy, výchovné poradce, metodiky prevence, pracovníky PPP nebo SVP a další pedagogické pracovníky a studenty. Je určen také pro kolektiv jedné školy. Seminář realizuje jeden lektor.

Cíl:
1. Poskytnou informace o systémových souvislostech školní problematiky
2. Vytvořit podporující atmosféru pro sdílení
3. Zprostředkovat osobní zážitek a vhled
4. Motivace ke změně postojů
5. Nastartovat potřebu dalšího profesního růstu

[/read]

Systémové souvislosti školních potíží dětí – 2 – Školní konstelace

Východiska: 

Není snadné být učitelem a není snadné být ani rodičem. Jak je asi rodiči, jehož dítě ve škole neprospívá, má problém se zapojit do kolektivu třídy nebo má „nálepku“ problémového dítěte, či případně obtížně zvládá školní požadavky pro časté onemocnění? Moderní pojetí práce školy je postaveno kromě jiného i na úzké spolupráci rodičů a učitelů. Společným zájmem obou je spokojené dítě, a to do té míry, jak je to jen možné. Hlavní část odpovědnosti v tomto procesu nesou rodiče a učitelé. Důležité je, aby rodiče i učitelé poskytli dítěti co nejbezpečnější prostor pro rozvoj a jeho školní práci. Výhodnou pro to je, když je možné si prohlédnout, jak se na tomto výchovně vzdělávacím procesu podílejí jednotlivé subjekty – rodiče, učitelé, žáci.  [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Převzetím odpovědnosti za svou část dáváme respekt a důvěru i ostatním složkám systému, vstupujeme do opravdové partnerské úrovně vztahu. Pochopení hlubokých souvislostí staví před každého nové požadavky, které se často dotýkají jeho niterních tabu. To pro nikoho není jednoduché. Práce učitele se dnes stává stále náročnější a to i svými nároky na osobnostní a profesní rozvoj. Přináší to však současně možnost změny, pocit zakotvení a uspokojení z práce a ve svých důsledcích to přispívá k vytváření pozitivního klimatu na škole pro učitele, žáky i rodiče.

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:
Celodenní seminář bude zaměřen zejména na praktickou práci s přinesenými kasuistikami. Prostřednictvím konkrétních školních případů účastníků semináře, bude představena metoda práce se systémy a její hlavní východiska – speciálně zaměřená na školní problematiku. Program je moderně koncipován jako setkání učitelů a rodičů nad společným tématem v bezpečném prostoru edukačního procesu. Učitelé v něm mají prostor pro supervizi. Pro realizaci záměrů budou využity zážitkové techniky, přehrávání rolí – modelové situace, přednáška s diskusí. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou a tématy účastníků. Účastníkům doporučujeme přinést vlastní kasuistiky.

Forma:
Jednodenní zážitkový program bude realizován v blocích a je v rozsahu osmi hodin (1 hodina = 60 minut). Seminář je určený pro učitele ve všech funkcích všech typů škol, vychovatele, mistry odborné výchovy, pracovníky PPP nebo SVP a pro rodiče žáků nebo studentů a další rodinné příslušníky.

Cíl:
1. Poskytnou informace o systémových souvislostech školní problematiky
2. Vytvořit podporující atmosféru pro sdílení
3. Práce s tématy účastníku semináře
3. Zprostředkovat osobní zážitek a vhled
4. Motivace ke změně postojů
5. Setkání rodičů a učitelů v bezpečném prostoru nad společným tématem

[/read]

Školní konstelace

Východiska: 

Není snadné být učitelem a není snadné být ani rodičem. Jak je asi rodiči, jehož dítě ve škole neprospívá, má problém se zapojit do kolektivu třídy nebo má „nálepku“ problémového dítěte, či případně obtížně zvládá školní požadavky pro časté onemocnění? Moderní pojetí práce školy je postaveno kromě jiného i na úzké spolupráci rodičů a učitelů. Společným zájmem obou je spokojené dítě, a to do té míry, jak je to jen možné. Hlavní část odpovědnosti v tomto procesu nesou rodiče a učitelé. Důležité je, aby rodiče i učitelé poskytli dítěti co nejbezpečnější prostor pro rozvoj a jeho školní práci. Výhodou pro to je, když je možné si prohlédnout, jak se na tomto výchovně vzdělávacím procesu podílejí jednotlivé subjekty – rodiče, učitelé, žáci.  [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Převzetím odpovědnosti za svou část dáváme respekt a důvěru i ostatním složkám systému, vstupujeme do opravdové partnerské úrovně vztahu. Pochopení hlubokých souvislostí staví před každého nové požadavky, které se často dotýkají jeho niterních tabu. To pro nikoho není jednoduché. Práce učitele se dnes stává stále náročnější a to i svými nároky na osobnostní a profesní rozvoj. Přináší to však současně možnost změny, pocit zakotvení a uspokojení z práce a ve svých důsledcích to přispívá k vytváření pozitivního klimatu na škole pro učitele, žáky i rodiče.

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:
Seminář bude vedle modelových situací zaměřen zejména na praktickou práci s přinesenými kasuistikami. Prostřednictvím konkrétních školních případů účastníků semináře, bude představena metoda práce se systémy a její hlavní východiska – speciálně zaměřená na školní problematiku. Program je moderně koncipován jako setkání učitelů a rodičů nad společným tématem v bezpečném prostoru edukačního procesu. Učitelé v něm mají prostor pro supervizi. Pro realizaci záměrů budou využity zážitkové techniky, přehrávání rolí – modelové situace, přednáška s diskusí. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou a tématy účastníků. Účastníkům doporučujeme přinést vlastní kasuistiky.
Forma
Zážitkový program bude realizován v blocích v předem dohodnutém rozsahu. Seminář je určený pro učitele ve všech funkcích všech typů škol, vychovatele, mistry odborné výchovy, pracovníky PPP nebo SVP a pro rodiče žáků nebo studentů a další rodinné příslušníky.

Cíl:
1. Ukázat působení sil ve vztahové dynamice mezi učiteli, žáky a rodiči
2. Vytvořit podporující atmosféru pro sdílení
3. Práce s tématy účastníku semináře
3. Zprostředkovat osobní zážitek a vhled
4. Motivace ke změně postojů
5. Setkání rodičů a učitelů v bezpečném prostoru nad společným tématem
6. Prevence vyhoření

[/read]

Vybrané techniky primární a sekundární prevence

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Účastníci semináře se na „vlastní kůži“ seznámí s osvědčenými technikami primární a sekundární prevence. Témata budou prezentována v blocích a u každé techniky bude proveden metodický rozbor a doporučení, pro jakou věkovou skupinu je prezentovaná technika nejvhodnější, v čem jsou přednosti a v čem případná rizika. pracovat se bude se skupinovou dynamikou – důvěrou. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Forma práce:
Seminář je koncipován jako intenzivní dvoudenní program s nácvikem a rozborem technik pro efektivní protidrogovou prevenci. Program je rozdělen do sedmi 1,5 hodinových bloků, což obnáší celkem 14 výukových hodin. Je určen pro učitele ZŠ, SŠ, SOŚ a SOU, pro začínající učitele, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky, kteří se začínají drogovou problematikou hlouběji zabývat a zároveň pro ty, kteří potřebují svoje znalosti doplnit či osvěžit.

Cíl:
1. Vytvořit zásobník různých technik pro protidrogovou prevenci
2. Zprostředkovat osobní zážitek
3. Sestavení vzorových preventivních programů pro různé věkové kategorie
4. Předání informací (drogy, specializovaná zařízení, kontakty,…)
5. Ukázat účinné formy prevence
6. Uvědomit si rizika při prevenci sociálně patologických jevů

[/read]

Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 1

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: 

Účastníci semináře se seznámí s jednoduchým algoritmem pro řešení drogového problému, naučí se definovat, co je problém a získají vhled směrem ke svým kompetencím. Získají dále informace o tom, co je úkolem dalších zařízení nebo institucí při řešení drogového problému na škole, a jaká jsou metodická doporučení pro tuto problematiku. Seminář bude realizován v blocích, kde budou kombinovány metody, přednášky, prožitkové techniky, práce ve skupinách a nácvik rolí. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Forma práce:
Seminář je koncipován jako intenzívní dvoudenní program a je rozdělen do sedmi 1,5 hodinových bloků, což obnáší 14 výukových hodin. Program je určen pro učitele ZŠ, SŠ, SOŚ a SOU, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky a studenty.

Cíl:
1. Vhled do drogového problému ve školním prostředí
2. Systémové řešení drogového problému
3. Zprostředkovat osobní zážitek
4. Předání informací (drogy, specializovaná zařízení, kontakty,…)
5. Motivace ke změně postojů žáků, učitelů, rodičů…
6. Práce s tématy účastníků kurzu

[/read]

Co bychom rozhodně měli o drogách vědět – kurz základních vědomostí

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: 

Obsahem dvoudenního semináře je poskytnout účastníkům základní, pravdivé a úplné informace o drogách, jejich rozdělení a účincích, o závislosti a jejích projevech nejen ve školním prostředí. Dalším záměrem je předat filosofii účinného přístupu k drogové problematice jako celku s důrazem na prevenci. Účastníci se také seznámí s protidrogovým systémem – prevence,represe, léčba, resocializace. Záměrem je také posun v chápání drogové problematiky ve smyslu- drogy, alkohol, cigarety. Pro realizaci záměrů budou využity zážitkové techniky, práce ve skupinách, přednáška s diskusí.

[read more=“Více…“ less=“…méně“] ´

Forma práce:
Seminář je koncipován jako intenzivní dvoudenní program s teoretickými bloky a zážitkovými technikami. Program je rozdělen do sedmi 1,5 hodinových bloků, což obnáší 14 výukových hodin. Je určen pro učitele ZŠ, SŠ, SOŚ a SOU, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky, kteří se začínají v drogovou problematikou hlouběji zabývat.

Cíl:
1. Podat celé a pravdivé informace o drogách a závislosti
2. Zprostředkovat osobní zážitek a vhled
3. Podpořit osobnostní a profesní růst učitele
4. Předat informace o specializovaných zařízeních – kontakty
5. Uvědomit si rizika při prevenci sociálně patologických jevů
[/read]