Koučování a supervize

Supervizi nebo koučování využívají profesionálové v pomáhajících profesích, firmách a organizacích. Principiálně pomáhá při řešení osobních nebo pracovních obtíží, slouží k podpoře rozvoje jednotlivce, firmy nebo organizace, pomáhá na cestě k profesionální kompetenci pracovníků a přispívá k prevenci vyhoření. 

Někdy se nám stane, že se ve svém osobním nebo pracovním životě pod vlivem různých okolností dostaneme do slepé uličky. Nevíme, jak z toho ven. Nebo máme určitý záměr a nejsme si jistí, jestli jdeme správně při jeho naplňování. Možná nám také chybí nějaké informace. V zásadě je to stav určité nespokojenosti. V těchto situacích je možné využít pomoci, které nabízí SUPERVIZE nebo KOUČOVÁNÍ. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Podobně jako u psychoterapie existují v i koučování/supervizi různé formy a přístupy, vycházející z vlastních filozofických a teoretických předpokladů. Společné mají to, že pomáhají organizacím, firmám nebo jedincům reflektovat dění, pojmenovávat a podporovat to, co funguje, korigovat neefektivní přístupy, nalézat klíčová místa a zdroje potřebné k naplnění požadovaného cíle.

Systemická supervize a koučování:

Systemický přístup se vyznačuje tím, že ústředním tématem koučování/supervize není rozebírání PROBLÉMU, ale největší pozornost je zaměřena na stanovení cíle, hledání a podporu zdrojů a nalézání ŘEŠENÍ. Nová realita je formulována v rozhovoru mezi  supervizorem/koučem a supervidovaným/koučovaným. V rámci tohoto procesu bývá také stanoveno, co je potřebné udělat, aby požadovaná změna nastala. Je možné pracovat s jednotlivcem i týmem pracovníků.

Koučování

Koučování pomáhá zformulovat, objevovat a realizovat to, aby mi moje firma, projekt a nebo osobní záměr fungovaly, jak si přeji. V rámci tohoto procesu se prostřednictvím nových zkušeností rozvíjí také osobnost koučovaného. Systemické koučování odpovídá na otázky:

  • Co potřebuji, abych byl spokojený?
  • Co z toho mám už nyní?
  • Co potřebuji nově získat a kde, od koho, kdy a jak, abych měl, co potřebuji?
  • Co z toho mám udělat jako první?
  • Jak se to nové projeví v dalších úrovních mého života?
  • Jaké bude pokračování po té, co dosáhnu toho, co nyní potřebuji?
  • …atd.

Supervize

Supervize je určená především lidem nebo organizacím, kteří pracují s lidmi. Pomáhá k rozvoji profesionálních kompetencí k výkonu pracovní funkce.

Při supervizi objevujeme nové možnosti, jak pracovat s klienty, podřízenými nebo jak jednat s kolegy v rámci týmové spolupráce. Pojmenovávají se osobní limity a hledají možnosti, jak vytvořit prostor pro další rozvoj jednotlivce, týmu nebo organizace. Supervize také pomáhá při řešení konfliktů (vnitřní konflikt pracovníka; konflikt terapeut- klient; konflikty uvnitř týmu; konflikty mezi jednotlivými skupinami pracovníků nebo mezi organizacemi).

Supervize a koučování metodou rodinných konstelací.

Existují vlivy, které není možné na úrovni osobnosti ovlivnit. Pracují ve firmě nebo organizaci nezávisle a přesahují rámec toho, jak běžně chápeme realitu. Mohou mít ale velmi reálný dopad například na finanční hospodaření, na fluktuaci zaměstnanců nebo dokonce na samotnou existenci firmy/organizace. Z pohledu rodinných konstelací mluvíme o rovnováze sil v systému.

Pokud má firma například něco/někoho nahrazovat (spokojené partnerství, nemohu mít děti, otci „umřela“ firma a já založím novou a otce tam zaměstnám, aby netruchlil…), tak se z pohledu rodinných konstelací jedná o nerespektování a nerovnováhu. Firma má také svou historii. Nespravedlnost není možné zapomenou nebo dělat, že se nic nestalo. Je stále přítomna a může se projevit tím, že zaměstnanci kradou, ve firmě hoří, odejde schopný člen týmu atp. Důležitý je také řád v hierarchii vztahů. Firmu/organizaci může ovlivňovat osobní historie ředitele atd. Tyto vlivy se mohou projevovat bezprostředně, nebo s odstupem i několika let nezávisle na tom, kdo firmu/organizaci aktuálně řídí.

Pracovat s týmem metodou rodinných konstelací vyžaduje velkou vyzrálost týmu a důvěru k metodě rodinných konstelací. Mnohem snadnější je, když si angažovaný pracovník postaví pracovní konstelaci na některém z mnoha nabízených seminářích rodinných konstelací. Někdy je možné tyto vlivy zpřítomnit při individuálním setkání s jedním pracovníkem.

Některé firmy a organizace mají supervizi a koučování předepsány jako nedílnou součást své existence. Pracovníci nemají na výběr. V takovém případě je výhodné najít si takovou supervizi nebo koučování, které nejvíce reflektují potřeby zadavatele.


Nabízím organizacím, jednotlivcům a firmám systemickou supervizi a koučování.

Koučování a supervizi metodou rodinných konstelací nabízím organizacím a firmám, které o tuto formu mají zájem, a také těm, kteří „už vyzkoušeli všechno“, a ať dělají, co dělají, nemohou se ze svých problémů dostat. Podmínkou je ochota podívat se „za roh“.

[/read]

Cena:

  • Supervize:       600 – 1000,-Kč/h
  • Koučování:   1000 – 3000,-Kč/h

Cena je stanovena dohodou.