Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 1

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: 

Účastníci semináře se seznámí s jednoduchým algoritmem pro řešení drogového problému, naučí se definovat, co je problém a získají vhled směrem ke svým kompetencím. Získají dále informace o tom, co je úkolem dalších zařízení nebo institucí při řešení drogového problému na škole, a jaká jsou metodická doporučení pro tuto problematiku. Seminář bude realizován v blocích, kde budou kombinovány metody, přednášky, prožitkové techniky, práce ve skupinách a nácvik rolí. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Forma práce:
Seminář je koncipován jako intenzívní dvoudenní program a je rozdělen do sedmi 1,5 hodinových bloků, což obnáší 14 výukových hodin. Program je určen pro učitele ZŠ, SŠ, SOŚ a SOU, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky a studenty.

Cíl:
1. Vhled do drogového problému ve školním prostředí
2. Systémové řešení drogového problému
3. Zprostředkovat osobní zážitek
4. Předání informací (drogy, specializovaná zařízení, kontakty,…)
5. Motivace ke změně postojů žáků, učitelů, rodičů…
6. Práce s tématy účastníků kurzu

[/read]

Co jsou rodinné konstelace

Bez ohledu na to, co děláme, kdo jsme nebo kde žijeme, všichni máme něco společného – narodili jsme se z mámy a táty stejně jako oni. Patříme do určité rodiny. Rodina je systém, který má vliv na to, jak se díváme na svět, jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Ovlivňuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. Čím více tuto skutečnost popíráme, tím je naše nevědomá „závislost“ na rodině silnější. Rodinný systém má svůj přirozený řád. Je to řád lásky. Znamená to, že každý člen má v rodinném systému místo a uznání, které mu z jeho role náleží. Pokud tomu tak není, dojde porušení  rovnováhy s dalekosáhlými důsledky. V zájmu rovnováhy na sebe pozdější generace bere lítost, vinu a trest, které jí nepatří. Lidé žijí úděly jiných, aniž by si toho povšimli. [read more=“Více o rodinných konstelacích…“ less=“…méně“]

Technika rodinných konstelací umožňuje poznat skryté síly, které spoluvytvářely naši současnou životní situaci, pomáhá obnovit v rodině rovnováhu, nachází řešení a nabízí nám žít spokojenějším životem. Pomocí rodinných konstelací můžeme všem zapomenutým, vyloučeným či nerespektovaným předkům vrátit jejich místo a úctu. V důsledku toho se s nimi přestaneme nevědomky ztotožňovat, přestaneme nevědomky opakovat jejich osudy a začneme svobodně žít svůj vlastní život. V tom spočívá naše svoboda. Můžeme se rozhodnout, zda se dáme cestou slabosti či síly.

Informace pro první seznámení s rodinnými konstelacemi:

Je v pořádku, když se rodinných konstelací zúčastníte sami, bez dalších členů vaší rodiny. Při sestavování osobní konstelace je důležité, že vás i ostatní členy rodiny zastoupí zástupci vybraní z účastníků. Přesto, že si konstelaci staví jeden člen rodiny, její řešení se dotýká i všech ostatních.

Ideální je, když si můžete zjistit co nejvíce informací o historii své rodiny, o výjimečných osudech jejích členů posledních 3 (4) generací. Důležité jsou informace jako předčasná smrt (do věku 40 let), sebevražda, rozvod, vážné předchozí či mimomanželské vztahy, sourozenci, závislosti, nemoci, nehody, incest, adopce, nehoda, vážná nemoc, tělesné  nebo psychické postižení, těžký osud, válečná utrpení, emigrace, ztráta majetku, zločin, potraty, kněží, jeptišky, nemanželské děti, homosexualita atd. Někdy jsou v rodinném systému členové, kteří byli vyloučeni nebo se na ně zapomnělo. Je dobré mít o tom informaci.

Prvním předpokladem smysluplné inscenace rodinné konstelace se upřímný úmysl všech účastníků. Účinek konstelace může být velmi hluboký, proto je nezbytná atmosféra spolupráce a tichého soustředění celé skupiny. Je důležité nemluvit a neodcházet během stavění konstelace.

Klientem, který si staví osobní konstelaci, se stáváte tehdy, když máte opravdu důležitou otázku nebo skutečnou potřebu. Samotná zvědavost nestačí.

Jak rodinné konstelace probíhají?

RK si staví vždy jeden z účastníků. Zájemce je nejprve vyzván, aby sdělil svoji motivaci, proč si chce stavět RK.

Každý z ostatních účastníků může být požádán, aby zastupoval konkrétního člena rodiny v klientově konstelaci. V atmosféře tichého soustředění si klient vybere ze skupiny účastníků zástupce členů své rodiny včetně sebe. Rozestaví je v prostoru podle svého vnitřního pocitu. Jednotliví zástupci na vyzvání průvodce popíší své pocity, s pomocí průvodce hledají a nacházejí své správné místo. Nakonec se klient vymění se svým zástupcem.

Je ohromující, jak zástupci přesně cítí emoce těch členů rodiny, které v konstelaci zastupují, často vnímají i jejich fyzické potíže. Někdy konstelace dokonce odhalí skrývaná rodinná tajemství.

Řád lásky, který během konstelace vyplouvá na povrch a jeho hojivý účinek působí na celou rodinu i na všechny přítomné. Systém se postupně dostane do rovnováhy, když každý jeho článek získá své právoplatné místo a úctu. Tento pocit harmonie mohou všichni účastníci rodinných konstelací intenzivně prožívat.

Rodinné konstelace mohou pracovat s původní rodinou (naši rodiče, popř. jejich dřívější či noví partneři, sourozenci rodičů, naši prarodiče, popř. jejich sourozenci, naši sourozenci -i nevlastní.) se současnou rodinou (náš partner, popř. dřívější partneři, naše děti -i nevlastní, potraty), se skupinami spolupracovníků, s jednotlivými orgány těla, se závislostmi…

Podmínky účasti:

Účast na semináři je dobrovolná a je doporučena dospělým. Platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek nebo léků v průběhu semináře. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Jestliže v současné době podstupujete jakýkoli druh léčby, je na Vaší zodpovědnosti informovat ošetřujícího lékaře o účasti na semináři.

Vezměte s sebou přezůvky, kapesníky a dostatek oblečení. Je také důležité přijít včas, aby bylo možné pracovat bez vyrušování. Je to důležité proto, že se pracuje v atmosféře tichého soustředění.

Nashledanou se těší

I.P.
[/read]

Vypsané semináře: