Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 1

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: 

Účastníci semináře se seznámí s jednoduchým algoritmem pro řešení drogového problému, naučí se definovat, co je problém a získají vhled směrem ke svým kompetencím. Získají dále informace o tom, co je úkolem dalších zařízení nebo institucí při řešení drogového problému na škole, a jaká jsou metodická doporučení pro tuto problematiku. Seminář bude realizován v blocích, kde budou kombinovány metody, přednášky, prožitkové techniky, práce ve skupinách a nácvik rolí. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Forma práce:
Seminář je koncipován jako intenzívní dvoudenní program a je rozdělen do sedmi 1,5 hodinových bloků, což obnáší 14 výukových hodin. Program je určen pro učitele ZŠ, SŠ, SOŚ a SOU, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky a studenty.

Cíl:
1. Vhled do drogového problému ve školním prostředí
2. Systémové řešení drogového problému
3. Zprostředkovat osobní zážitek
4. Předání informací (drogy, specializovaná zařízení, kontakty,…)
5. Motivace ke změně postojů žáků, učitelů, rodičů…
6. Práce s tématy účastníků kurzu

[/read]

Koučování a supervize

Supervizi nebo koučování využívají profesionálové v pomáhajících profesích, firmách a organizacích. Principiálně pomáhá při řešení osobních nebo pracovních obtíží, slouží k podpoře rozvoje jednotlivce, firmy nebo organizace, pomáhá na cestě k profesionální kompetenci pracovníků a přispívá k prevenci vyhoření. 

Někdy se nám stane, že se ve svém osobním nebo pracovním životě pod vlivem různých okolností dostaneme do slepé uličky. Nevíme, jak z toho ven. Nebo máme určitý záměr a nejsme si jistí, jestli jdeme správně při jeho naplňování. Možná nám také chybí nějaké informace. V zásadě je to stav určité nespokojenosti. V těchto situacích je možné využít pomoci, které nabízí SUPERVIZE nebo KOUČOVÁNÍ. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Podobně jako u psychoterapie existují v i koučování/supervizi různé formy a přístupy, vycházející z vlastních filozofických a teoretických předpokladů. Společné mají to, že pomáhají organizacím, firmám nebo jedincům reflektovat dění, pojmenovávat a podporovat to, co funguje, korigovat neefektivní přístupy, nalézat klíčová místa a zdroje potřebné k naplnění požadovaného cíle.

Systemická supervize a koučování:

Systemický přístup se vyznačuje tím, že ústředním tématem koučování/supervize není rozebírání PROBLÉMU, ale největší pozornost je zaměřena na stanovení cíle, hledání a podporu zdrojů a nalézání ŘEŠENÍ. Nová realita je formulována v rozhovoru mezi  supervizorem/koučem a supervidovaným/koučovaným. V rámci tohoto procesu bývá také stanoveno, co je potřebné udělat, aby požadovaná změna nastala. Je možné pracovat s jednotlivcem i týmem pracovníků.

Koučování

Koučování pomáhá zformulovat, objevovat a realizovat to, aby mi moje firma, projekt a nebo osobní záměr fungovaly, jak si přeji. V rámci tohoto procesu se prostřednictvím nových zkušeností rozvíjí také osobnost koučovaného. Systemické koučování odpovídá na otázky:

  • Co potřebuji, abych byl spokojený?
  • Co z toho mám už nyní?
  • Co potřebuji nově získat a kde, od koho, kdy a jak, abych měl, co potřebuji?
  • Co z toho mám udělat jako první?
  • Jak se to nové projeví v dalších úrovních mého života?
  • Jaké bude pokračování po té, co dosáhnu toho, co nyní potřebuji?
  • …atd.

Supervize

Supervize je určená především lidem nebo organizacím, kteří pracují s lidmi. Pomáhá k rozvoji profesionálních kompetencí k výkonu pracovní funkce.

Při supervizi objevujeme nové možnosti, jak pracovat s klienty, podřízenými nebo jak jednat s kolegy v rámci týmové spolupráce. Pojmenovávají se osobní limity a hledají možnosti, jak vytvořit prostor pro další rozvoj jednotlivce, týmu nebo organizace. Supervize také pomáhá při řešení konfliktů (vnitřní konflikt pracovníka; konflikt terapeut- klient; konflikty uvnitř týmu; konflikty mezi jednotlivými skupinami pracovníků nebo mezi organizacemi).

Supervize a koučování metodou rodinných konstelací.

Existují vlivy, které není možné na úrovni osobnosti ovlivnit. Pracují ve firmě nebo organizaci nezávisle a přesahují rámec toho, jak běžně chápeme realitu. Mohou mít ale velmi reálný dopad například na finanční hospodaření, na fluktuaci zaměstnanců nebo dokonce na samotnou existenci firmy/organizace. Z pohledu rodinných konstelací mluvíme o rovnováze sil v systému.

Pokud má firma například něco/někoho nahrazovat (spokojené partnerství, nemohu mít děti, otci „umřela“ firma a já založím novou a otce tam zaměstnám, aby netruchlil…), tak se z pohledu rodinných konstelací jedná o nerespektování a nerovnováhu. Firma má také svou historii. Nespravedlnost není možné zapomenou nebo dělat, že se nic nestalo. Je stále přítomna a může se projevit tím, že zaměstnanci kradou, ve firmě hoří, odejde schopný člen týmu atp. Důležitý je také řád v hierarchii vztahů. Firmu/organizaci může ovlivňovat osobní historie ředitele atd. Tyto vlivy se mohou projevovat bezprostředně, nebo s odstupem i několika let nezávisle na tom, kdo firmu/organizaci aktuálně řídí.

Pracovat s týmem metodou rodinných konstelací vyžaduje velkou vyzrálost týmu a důvěru k metodě rodinných konstelací. Mnohem snadnější je, když si angažovaný pracovník postaví pracovní konstelaci na některém z mnoha nabízených seminářích rodinných konstelací. Někdy je možné tyto vlivy zpřítomnit při individuálním setkání s jedním pracovníkem.

Některé firmy a organizace mají supervizi a koučování předepsány jako nedílnou součást své existence. Pracovníci nemají na výběr. V takovém případě je výhodné najít si takovou supervizi nebo koučování, které nejvíce reflektují potřeby zadavatele.


Nabízím organizacím, jednotlivcům a firmám systemickou supervizi a koučování.

Koučování a supervizi metodou rodinných konstelací nabízím organizacím a firmám, které o tuto formu mají zájem, a také těm, kteří „už vyzkoušeli všechno“, a ať dělají, co dělají, nemohou se ze svých problémů dostat. Podmínkou je ochota podívat se „za roh“.

[/read]

Cena:

  • Supervize:       600 – 1000,-Kč/h
  • Koučování:   1000 – 3000,-Kč/h

Cena je stanovena dohodou.