Jak zacházet s agresí ve školním prostředí – 2

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Seminář svým obsahem navazuje na seminář „Jak zacházet s agresí…1“. Záměrem je upevnit získané znalosti a dovednosti z prvního semináře, rozšířit informace o tématu „agresivita“ zejména o téma „agrese ve skupině“ (hierarchie rolí), ukázat dynamiku sil podílejících se na jejím vzniku a rozvoji. Velký důraz bude položen na prezentaci a modelové řešení příkladů z učitelské praxe. Seminář zahrnuje teoretické části a praktický nácvik. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí a prožitkové techniky. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Cíl:
1. Nabídnout prostor pro výměnu zkušeností a sdílení
2. Zprostředkovat náhled na faktory podporující vznik a rozvoj agrese
3. Prostřednictvím řešení modelových situací představit způsob práce, jak zacházet s agresí ve školním prostředí
4. Podpořit účastníky v jejich profesionální kompetenci
5. Přispět k prevenci syndromu vyhoření

Forma práce: Seminář je sestaven ze čtyř 1,5 hodinových bloků, což obnáší celkem 8 výukových hodin. Je určen pro učitele ZŠ, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky, kteří absolvovali seminář „Jak zacházet s agresí ve školním prostředí – I“ a kteří cítí potřebu si svoje znalosti a dovednosti doplnit nebo upevnit.

[/read]

Jak zacházet s agresí ve školním prostředí – 1

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Záměrem semináře je poskytnout prohlubující informace o agresivitě, o jejich zdrojích a ukázat, jak je možné k ní ve školním prostředí produktivně přistupovat. Seminář se bude také zabývat pocitem bezmoci v kontextu práce učitele. Seminář zahrnuje teoretické části a praktický nácvik. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí, přednáška a prožitkové techniky. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Forma:
Jednodenní seminář s teoretickými bloky a zážitkovými technikami v rozsahu tří 1,5 hodinových bloků, což obnáší 6 výukových hodin. Je určený pro kolektiv učitelů jedné školy nebo pro zájemce z různých škol a funkcí. Seminář realizují dva lektoři.

Cíl:
1. Ukázat agresivitu jako způsob komunikace
2. Nabídnout „POZORNOST“ jako způsob práce s agresivitou u žáků, rodičů, u sebe i u dalších zainteresovaných osob
3. Uvědomit si vlastní limity
4. Doplnit znalosti účastníků o nové pohledy a některé další souvislosti

[/read]

Agrese, šikana – dynamika procesu, řešení

Východiska:

Šikana a agrese jsou závažným sociálně patologickým jevem a problémem na všech školách. Řešení je vždy obtížné, velmi často je nutné zapojit i osoby a instituce mimo školu. Existují metodické pokyny, každodenní praxe však přináší mnoho nových otázek. Je výhodné přijímat opatření, která mění konfliktní strukturu vztahů na hluboké úrovni. Pochopením procesů vzniku a rozvoje agrese a šikany ve třídě nebo na škole lze snáze předcházet nebo nalézat uspokojivá řešení tak, aby agresor –agresoři i jejich oběti mohli pokračovat vedle sebe ve výchovně vzdělávacím procesu a současně aby se zamezilo v pokračování násilí. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:
Obsahem jednodenního semináře je na modelových situacích a konkrétních kasuistikách účastníků semináře ukázat dynamiku procesu agrese a šikany ve třídě. Na základě toho pak také nabídne produktivní řešení. Pro realizaci záměrů budou využity zážitkové techniky, přehrávání rolí – modelové situace, přednáška s diskusí. Důležité je, aby účastníci semináře přinesli s sebou konkrétní případy a byli ochotni s nimi pracovat.

Forma:
Seminář je koncipován jako jednodenní zážitkový program a je rozdělen do tří 1,5 hodinových bloků, což obnáší 6 výukových hodin. Program je určen pro učitele ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU, vychovatele, mistry odborné výchovy, výchovné poradce, metodiky prevence, pracovníky PPP nebo SVP a další pedagogické pracovníky a studenty. Je určen také pro kolektiv učitelů jedné školy.

Cíl:
1. Ukázat systémové souvislosti vzniku agrese a šikany ve škole
2. Hledání produktivních řešení prezentovaných kasuistik
3. Vytvořit podporující atmosféru pro sdílení
4. Zprostředkovat osobní zážitek a vhled

[/read]

Zlobící děti

Rodiče jsou šťastní, když děti jsou šťastné. Nikdo však nemůže jít životem a neubližovat. Když děti „zlobí“, rostou k samostatnosti. Když zlobí „moc“, je dobré se podívat, co se doopravdy děje. Neexistuje žádná opravna „rozbitých“ dětí ani univerzální rada. Po možných souvislostech je nutné pátrat v rodině. Nejdůležitější pro dítě jsou jeho rodiče a rodina. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Za každou naší činností člověka je cíl něčeho dosáhnout.  Co chtějí děti, když zlobí?

Zpravidla chtějí na něco nebo na sebe upozornit. Někdy také chtějí získat výhodu, která jim nepřísluší (například oproti sourozenci).

Pro každého „zlobící děti“ znamenají něco jiného. Pro někoho je to školní zlobení, někomu vadí krádeže, někomu když děti odmlouvají nebo berou drogy, nechtějí chodit na „velkou“ nebo se  stále počůrávají, odmítají jíst nebo zvrací atd. Není důležité, co ostatní považují za zlobení. Důležité je prožívání rodičů nebo pěstounů.

„Zlobení“ je „normální“, i když někdy těžko k vydržení. Je součástí dospívání dítěte.  Když však začne ohrožovat okolí nebo rodinu, pak je výhodné si položit otázku: „Co se to vlastně děje?“ Odpověď je často možné nalézt jen s pomocí nezávislé osoby- poradce.

Nikdo na hluboké úrovni nechce dobrovolně prožívat utrpení a bolest, i když se to tak může jevit. Ani „zlobící“ děti ne. Je možné rozmotat zapletení, které se projevuje zlobením dětí. Nutné k tomu je pracovat s celou rodinou.

Nabízím konzultace > pro rodiče, prarodiče, pěstouny a jejich děti v této oblasti.

[/read]

Řešení šikany na škole není snadné

 

Šikana je vážná věc, je to nespravedlnost, kterou nelze přehlížet, a je nutné ji řešit. Někdy dokonce  i s pomocí policie.

Zastavit šikanu, ochránit šikanované a nechat dopadnout na viníky jejich odpovědnost je ale něco jiného než zjistit příčinu tohoto jevu a nastolit rovnováhu vztahů v systému- ve třídě. Je známé, že často je oběť obětí a agresor agresorem i po přestupu na jinou školu. Časté také je, že odchodem agresora ze třídy šikana oběti nekončí. To ukazuje na hluboké souvislosti.  Pokud nedojde ke skutečné změně vztahů, šikana se vrátí a dojde k dalšímu zraňování.

Šikana se netýká jen agresora-agresorů a oběti. Zasahuje celou školu a také rodiny žáků.

Příčiny agrese a šikany mohou být různé, často zůstávají skryté.

Pokud skončíme řešení šikany ve třídě nebo na škole pouze „zastřelením“ viníka, propásli jsme šanci pro narovnání vztahů.

Především je nutné je uvidět bolest a nespravedlnost, která se stala oběti. Je tu však také příběh agresora. Život je snazší, když se cítím pozitivně přijímán a respektován. To agresor nakonec nemá.

Každý z aktérů šikany na škole má svou odpovědnost-rodiče, oběť agresor i škola. Neexistují v tom smyslu jednoduchá, snadná a univerzální  řešení. „Něco zvládnou“ škola a rodiče sami, jindy musí pomoci odborník „zvenku“.  Jít se poradit k odborníkovi vyžaduje trochu odvahy, ale jde to. Čekat, že se šikana „vyřeší“ sama, je iluze a zbavování se odpovědnosti.