Moje nabídka školám

Semináře pro učitele jsou zážitkové a jsou v nich prezentována základní východiska předkládaných konceptů.

Cílem je nabídnout učitelů skrze vlastní prožitek potvrzení nebo změnu postojů v daném tématu a také inspiraci pro vlastní praxi.

Část seminářů vychází z technik specifické primární prevence sociálně patologických jevů (drogy, agrese, šikana), další část se zaměřuje na prevenci vyhoření a poslední skupina seminářů je orientována na systémové souvislosti školních obtíží (osobnost učitele, hierarchie ve škole a třídě, vztahy v týmu, dynamika třídního kolektivu atd.).

Máte-li zájem o kterýkoli z programů či jen o více informací, kontaktujte mě.

Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 2

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:
Seminář je pokračováním semináře „Co dělat, když se na škole objeví drogový problém 1“. Hlavním vzdělávacím záměrem je upevnit znalosti a dovednosti z prvního semináře, naučit se v týmu řešit vlastní drogové kasuistiky a v pracovní dílně vytvořit doporučení pro doplnění školního řádu o drogovou problematiku. Důraz bude rovněž kladen na prevenci vyhoření. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí, práce ve skupinách a prožitkové techniky. Číst více >

Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 3

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:
Seminář je pokračováním semináře „Co dělat, když se na škole objeví drogový problém 2“. Hlavním vzdělávacím záměrem je upevnit znalosti a dovednosti z druhého semináře, podpořit prostřednictvím práce v týmu vlastní kompetence řešit drogové kasuistiky, představit další formy práce s „problémem“ a v pracovní dílně se zabývat systémovým rozměrem drogového problému. Důraz bude rovněž kladen na prevenci vyhoření. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí, práce ve skupinách a prožitkové techniky. Číst více >

Jak zacházet s agresí ve školním prostředí – 2

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Seminář svým obsahem navazuje na seminář „Jak zacházet s agresí…1“. Záměrem je upevnit získané znalosti a dovednosti z prvního semináře, rozšířit informace o tématu „agresivita“ zejména o téma „agrese ve skupině“ (hierarchie rolí), ukázat dynamiku sil podílejících se na jejím vzniku a rozvoji. Velký důraz bude položen na prezentaci a modelové řešení příkladů z učitelské praxe. Seminář zahrnuje teoretické části a praktický nácvik. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí a prožitkové techniky. Číst více >

Jak zacházet s agresí ve školním prostředí – 1

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Záměrem semináře je poskytnout prohlubující informace o agresivitě, o jejich zdrojích a ukázat, jak je možné k ní ve školním prostředí produktivně přistupovat. Seminář se bude také zabývat pocitem bezmoci v kontextu práce učitele. Seminář zahrnuje teoretické části a praktický nácvik. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí, přednáška a prožitkové techniky. Číst více >

Jeden den o drogové problematice

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Obsahem jednodenního semináře je poskytnout účastníkům základní, pravdivé a úplné informace o drogách, jejich rozdělení a účincích, o závislosti a jejích projevech nejen ve školním prostředí. Dále budou představeny úkoly vyplývající z pokynů MŠMT a v této souvislosti hranice a kompetence školy i hranice a kompetence jednotlivých učitelů. Číst více >

Kurz o drogové problematice pro ředitele škol

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

 Základním záměrem 3 denního pobytového kurzu je předat pravdivé a úplné informace o drogách, jejich historii, rozdělení a účincích, o závislosti a jejích projevech. Představit účinný přístup k drogové problematice v obecných zákonitostech, nabídnout systémový pohled při řešení drogového problému na škole – tj. drogová politika školy a úloha ředitele v ní. Účastníci také získají náměty, jak zacházet s nedůvěrou a zároveň získají kontakty na odborná pracoviště a zařízení. Program bude realizován v blocích.Do metod práce tohoto kurzu patří práce ve skupinách, řízené besedy, přednášky, klubové aktivity a zážitkové techniky. Číst více >

Prevence stresu a zvládání náročných situací na škole

 Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Seminář nabízí prostor pracovat s náročnými školními situacemi tak, aby nevytvářeli stresové prostředí. Obsahem také bude práce se samotným stresem nebo stresory, budou nabídnuty techniky pro zvládání stresu. Program bude realizován v blocích, kde budou kombinovány prožitkové a klubové techniky, práce ve skupinách, přehrávání rolí a diskuze. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou. Číst více >

Prevence vyhoření a duševní hygiena

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Seminář je svým základním zaměřením koncipován jako prevence vyhoření s důrazem na posílení nebo nalezení síly a energie pro náročnou práci učitele. Program bude realizován v blocích, kde budou kombinovány prožitkové techniky, práce ve skupinách, klubové aktivity a prvky arteterapie, muzikoterapie a práce s tělem. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou. Číst více >

Rozvoj psychosociálních dovedností a duševní hygiena

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: 

Účastníci semináře se seznámí s metodou Focusing, která učí člověka orientovat pozornost na odraz životních situací v tělesném prožívání, učí ho pracovat s pocity tak, aby dovedl pomoci sobě i druhým. Účastníci kurzu se seznámení s teorií, prakticky si pod vedením (provázením) lektorů osvojí metodu práce s vlastními pocity tak, aby ji mohli využívat ve školní práci jako jeden ze způsobů komunikace v zátěžových situacích a v běžném životě jako součást duševní hygieny a prevence vyhoření. Seminář bude realizován v blocích, kde budou kombinovány metody, přednášky, prožitkové techniky, práce ve skupinách a nácvik. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou. Číst více >

Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi

3 x 2 dny pro učitele – Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi.

Seminář je pojatý jako výcvikový program pro učitele, vychovatele a další pracovníky všech stupňů škol. Vychází z metody práce se systémy a s konstelacemi.

Obsah jednotlivých modulů:
1. Dynamika sil působících ve výchovně vzdělávacím procesu; rodinná situace žáka a její vliv na výchovně vzdělávací proces.
2. Zdroje a limity vyplývající z role učitele; podpora a rozvoj osobnosti učitele.
3. Hierarchie vztahů na škole; zakotvení v profesionální roli. Číst více >

Sebeobrana osobnosti učitele v prostředí školní agrese

Východiska:

Šikana a agrese jsou závažným sociálně patologickým jevem a problémem na všech školách. Řešení je vždy obtížné, velmi často je nutné zapojit i osoby a instituce mimo školu. Existují metodické pokyny, každodenní praxe však přináší mnoho nových otázek. Je výhodné přijímat opatření, která mění konfliktní strukturu vztahů na hluboké úrovni. Pochopením procesů vzniku a rozvoje agrese a šikany ve třídě nebo na škole lze snáze předcházet nebo nalézat uspokojivá řešení tak, aby agresor –agresoři i jejich oběti mohli pokračovat vedle sebe ve výchovně vzdělávacím procesu a současně aby se zamezilo v pokračování násilí. Číst více >

Seminář pro učitele základních škol druhého stupně o agresivitě, sexualitě a komunikaci ve školním prostředí

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Záměrem semináře je předat základní informace o tématech agresivita a bezmoc, sexualita, zneužívané a týrané dítě a uspokojivá komunikace, doplnit znalosti účastníků o nové pohledy a některé další souvislosti a podpořit tak profesionální kompetence učitelů. Seminář zahrnuje teoretické části a praktický nácvik. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí, práce ve skupinách a prožitkové techniky.
Číst více >

Systémové souvislosti romské problematiky – Prevence vztahových konfliktů na škole v národním a kulturním kontextu

Seminář prostřednictvím metody práce se systémy nabídne pohled na proces integrace Romů a dalších menšin ve společnosti, ukáže na vliv „pozitivní diskriminace Romů“ pro rovnováhu ve společenském systému a v systému školy. Představí, jak národní a kulturní kontext ovlivňuje dynamiku sociálně patologických jevů ve třídě, škole nebo v zařízení. Na modelových i konkrétních situacích ukážeme, kde se v oblasti sociálně patologických jevů projevuje vliv rozdílných hodnot a kde se jedná o zástupný problém. Program je také koncipován jako prevence vyhoření se supervizními prvky. Pro realizaci záměrů budou využity zážitkové techniky, přehrávání rolí – modelové situace, přednáška s diskusí. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou a tématy účastníků. Doporučujeme, aby si účastníci přinesli s sebou konkrétní příklady s touto problematikou. Číst více >

Forma:
Seminář je koncipován jako jednodenní zážitkový program a je rozdělen do tří 1,5 hodinových bloků, což obnáší 6 výukových hodin. Program je určen pro učitele ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU, vychovatele, mistry odborné výchovy, výchovné poradce, metodiky prevence, pracovníky PPP nebo SVP a další pedagogické pracovníky a studenty.

Cíl:
1. Poskytnou informace o systémových souvislostech řešení romské problematiky ve společnosti a na škole
2. Vytvořit podporující atmosféru pro sdílení
3. Zprostředkovat osobní zážitek a vhled
4. Motivace ke změně postojů
5. Nastartovat potřebu dalšího profesního růstu
6. Práce s tématy účastníků

Systémové souvislosti školních potíží dětí – 1

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: 

Obsahem jednodenního semináře je představení východisek metody práce se systémy, jak se jednotlivé prvky systému a případně i systémy ovlivňují a jaká je hierarchie v systémech – vše se zaměřením na školní problematiku a s důrazem na roli učitele ve vztahu učitel-rodič-žák. Dále bude ukázaná práce s typickými vybranými situacemi na škole, a to v obecné rovině problému. Program je také koncipován jako prevence vyhoření se supervizními prvky. Pro realizaci záměrů budou využity zážitkové techniky, přehrávání rolí – modelové situace, přednáška s diskusí. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou a tématy účastníků. Číst více >

Systémové souvislosti školních potíží dětí – 2 – Školní konstelace

Východiska: 

Není snadné být učitelem a není snadné být ani rodičem. Jak je asi rodiči, jehož dítě ve škole neprospívá, má problém se zapojit do kolektivu třídy nebo má „nálepku“ problémového dítěte, či případně obtížně zvládá školní požadavky pro časté onemocnění? Moderní pojetí práce školy je postaveno kromě jiného i na úzké spolupráci rodičů a učitelů. Společným zájmem obou je spokojené dítě, a to do té míry, jak je to jen možné. Hlavní část odpovědnosti v tomto procesu nesou rodiče a učitelé. Důležité je, aby rodiče i učitelé poskytli dítěti co nejbezpečnější prostor pro rozvoj a jeho školní práci. Výhodnou pro to je, když je možné si prohlédnout, jak se na tomto výchovně vzdělávacím procesu podílejí jednotlivé subjekty – rodiče, učitelé, žáci.  Číst více >

Školní konstelace

Východiska: 

Není snadné být učitelem a není snadné být ani rodičem. Jak je asi rodiči, jehož dítě ve škole neprospívá, má problém se zapojit do kolektivu třídy nebo má „nálepku“ problémového dítěte, či případně obtížně zvládá školní požadavky pro časté onemocnění? Moderní pojetí práce školy je postaveno kromě jiného i na úzké spolupráci rodičů a učitelů. Společným zájmem obou je spokojené dítě, a to do té míry, jak je to jen možné. Hlavní část odpovědnosti v tomto procesu nesou rodiče a učitelé. Důležité je, aby rodiče i učitelé poskytli dítěti co nejbezpečnější prostor pro rozvoj a jeho školní práci. Výhodou pro to je, když je možné si prohlédnout, jak se na tomto výchovně vzdělávacím procesu podílejí jednotlivé subjekty – rodiče, učitelé, žáci.  Číst více >

Vybrané techniky primární a sekundární prevence

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Účastníci semináře se na “vlastní kůži” seznámí s osvědčenými technikami primární a sekundární prevence. Témata budou prezentována v blocích a u každé techniky bude proveden metodický rozbor a doporučení, pro jakou věkovou skupinu je prezentovaná technika nejvhodnější, v čem jsou přednosti a v čem případná rizika. pracovat se bude se skupinovou dynamikou – důvěrou. Číst více >

Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 1

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: 

Účastníci semináře se seznámí s jednoduchým algoritmem pro řešení drogového problému, naučí se definovat, co je problém a získají vhled směrem ke svým kompetencím. Získají dále informace o tom, co je úkolem dalších zařízení nebo institucí při řešení drogového problému na škole, a jaká jsou metodická doporučení pro tuto problematiku. Seminář bude realizován v blocích, kde budou kombinovány metody, přednášky, prožitkové techniky, práce ve skupinách a nácvik rolí. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou. Číst více >

Co bychom rozhodně měli o drogách vědět – kurz základních vědomostí

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: 

Obsahem dvoudenního semináře je poskytnout účastníkům základní, pravdivé a úplné informace o drogách, jejich rozdělení a účincích, o závislosti a jejích projevech nejen ve školním prostředí. Dalším záměrem je předat filosofii účinného přístupu k drogové problematice jako celku s důrazem na prevenci. Účastníci se také seznámí s protidrogovým systémem – prevence,represe, léčba, resocializace. Záměrem je také posun v chápání drogové problematiky ve smyslu- drogy, alkohol, cigarety. Pro realizaci záměrů budou využity zážitkové techniky, práce ve skupinách, přednáška s diskusí.

Číst více >